Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú na túto webovú lokalitu, ktorú sprístupňuje Heineken Slovensko, a.s. („my“ alebo „HEINEKEN“) zákazníkom na Slovensku cez webovú adresu zlatybazant.sk(ďalej len „webová lokalita“). Prostredníctvom tejto webovej lokality môžeme zhromažďovať určité osobné údaje. Prosím pozorne si tieto zásady ochrany osobných údajov prečítajte, pretože obsahujú dôležité informácie, ktoré Vám pomôžu pochopiť ako nakladáme s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom tejto webovej lokality („osobné údaje“). HEINEKEN je prevádzkovateľom zhromaždených a spracúvaných osobných údajov.
Rešpektujeme Vaše súkromie a zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje budú zachované a spravované v súlade s našimi právnymi záväzkami podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako používame Vaše osobné údaje

Väčšiu časť našej webovej lokality môžete používať bez toho, aby ste nám museli poskytnúť osobné údaje. Pre využívanie určitých služieb a účelov webovej lokality je potrebné poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli spracovať Vaše žiadosti alebo posielať Vám informačné bulletiny alebo iné informácie. Okrem informácií, ktoré nám musíte poskytnúť, zhromažďujeme určité informácie pri Vašej návšteve webovej lokality. Požadované informácie na webovej lokalite označené hviezdičkou sú povinné. Ak nám neposkytnete požadované informácie, nebudeme Vám môcť poskytnúť službu alebo produkt.
Určili sme osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, účely, na ktoré používame osobné údaje a ako dlho budeme všeobecne uchovávať Vaše osobné údaje:

Služby zákazníkom si ponechajú všetky informácie po dobu 1 roka po vyriešení Vašej otázky alebo sťažnosti alebo pri ukončení vyšetrovania, v prípade potreby uplatnenia nárokov v súdnom konaní aj dlhšie.

Použitie Vašich osobných údajov je na spracovanie vášho odberu, aby sme splnili našu dohodu s Vami, alebo ak je v našom oprávnenom záujme posielať zákazníkom informácie o našich produktoch. E-mailovú adresu odstránime po tom, ak ste si zrušili odber informačného letáku, pokiaľ táto nebude použitá a nezachová sa na iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Vždy sa môžete odhlásiť z odberu nášho informačného letáku alebo priamej pošty a vždy môžete namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalšie informácie o tom ako to urobiť, nájdete nižšie v odsekoch, ktoré hovoria o Vašich právach).
Tieto osobné údaje používame v rámci našich oprávnených záujmov, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby našim zákazníkom a návštevníkom webovej lokality, aby sme mohli osloviť viac zákazníkov, zlepšiť predaj našich produktov a služieb a financovať našu webovú lokalitu (prostredníctvom online reklamy). Osobné údaje budeme uchovávať tak, ako sú určené na príslušné účely, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené (napr. informačné letáky). Osobné údaje budú po uplynutí účelu vymazané alebo anonymizované s výnimkou prípadov, keď sme zo zákona povinní uchovávať osobné údaje alebo na ich ďalšie uchovávanie máme iný právny základ (napríklad ak ste udelili súhlas so zasielaním newslettera osobné údaje spracúvame na tento účel do jeho odvolania).

Tieto osobné údaje používame v rámci našich oprávnených záujmov, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby našim zákazníkom a návštevníkom webovej lokality, aby sme mohli osloviť viac zákazníkov, zlepšiť predaj našich produktov a služieb a financovať našu webovú lokalitu (prostredníctvom online reklamy).

Umožňuje Vám účasť na lotériách, súťažiach alebo iných propagačných akciách.Vaše osobné údaje, ako napríklad: meno, e-mail a/alebo telefónne číslo budú spracované na spravovanie našich lotérií, súťaží alebo iných propagačných akcií, v ktorých sa rozhodnete zúčastniť. Niektoré z týchto propagačných akcií obsahujú ďalšie pravidlá, ktoré obsahujú informácie o tom, ako budeme používať a zverejňovať Vaše osobné údaje. Tieto informácie používame na spravovanie nášho zmluvného vzťahu s Vami.

Ako zdieľame Vaše osobné údaje

Je možné, že budeme musieť zdieľať osobné údaje s tretími stranami, aby nám pomohli poskytovať služby a produkty a aby sme mohli prevádzkovať našu webovú lokalitu. Tieto tretie strany zahŕňajú:

Tieto strany môžu mať sídlo na Slovensku, v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru alebo inde vo svete. Pri uchovávaní osobných údajov mimo EHP zabezpečíme primeranú úroveň ochrany prenesených údajov. Požadujeme od poskytovateľov služieb, aby používali primerané opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov.
Možno budeme musieť poskytnúť osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, aby sme splnili všetky právne záväzky alebo súdne príkazy.

Bezpečnosť osobných údajov

Prijali sme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov zozbieraných prostredníctvom webových stránok pred zneužitím alebo náhodným, neoprávneným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, zverejnením, získavaním alebo prístupom, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov. Žiadna internetová lokalita však nemôže byť 100-percentne bezpečná a nemôžeme niesť zodpovednosť za neoprávnený alebo neúmyselný prístup, ktorý je mimo našej kontroly. Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Nie sme zodpovední za praktiky, obsah alebo bezpečnosť osobných údajov používaných týmito inými webovými lokalitami, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste si vždy pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov na týchto iných webových lokalitách.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to požadované zákonom, alebo tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb alebo na akékoľvek iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Špecifický termín uchovávania je uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov pre každý z príslušných účelov. Urobíme primerané kroky na zničenie alebo deidentifikáciu osobných údajov, ktoré vlastníme, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely alebo po uplynutí stanoveného obdobia uchovávania.

Cookies

Veľká časť informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa zhromažďuje prostredníctvom nášho používania súborov cookie a podobných postupov. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa sťahujú a môžu byť uložené na Vašom používateľskom zariadení, napríklad v počítači, inteligentnom telefóne alebo tablete. Postupy, ktoré používame, ktoré môžu byť podobné súborom cookie, ako napr. trackovacie pixely, javascript a značky. Tieto súbory cookie a podobné postupy sú niekedy potrebné na zapamätanie si nastavenia účtu, jazyka a krajiny, ale tiež nám umožňujú merať a analyzovať Vaše správanie na našej webovej lokalite a zobrazovať Vám personalizované ponuky na našej webovej lokalite alebo na webových lokalitách tretích strán. Pred začatím používania cookie súborov Vás požiadame o súhlas s ich prijímaním a používaním. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o tom, ktoré cookie používame a ako ich používame, prečítajte si naše samostatné Zásady používania súborov cookies.

Sociálne médiá

Môžete sa rozhodnúť zdieľať informácie na našej webovej lokalite prostredníctvom sociálnych sietí, ako napr. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. To znamená, že informácie, ktoré zdieľate, s menom a preferenciami, budú viditeľné pre návštevníkov vašich osobných stránok. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali zásady ochrany osobných údajov jednotlivých sociálnych sietí, pretože tieto sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov týmito stranami.

Ochrana údajov detí

Webová lokalita nie je určená na používanie osobami mladšími ako 18. Nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov.

Vaše práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a prenosnosť údajov

Máte právo požiadať o prehľad Vašich osobných údajov spracúvaných našou firmou alebo v jej mene. Máte právo na opravu, odstránenie alebo obmedzenie používania údajov (podľa potreby). Môžete uplatniť toto právo cez kontaktný formulár na našej webovej lokalite. Upozorňujeme, že žiadosti, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi alebo pokynmi spoločnosti HEINEKEN, môžu byť vyžiadané na doplnenie informácií alebo v konečnom dôsledku zamietnuté a že určité osobné údaje môžu byť vyňaté z takýchto žiadostí o prístup, nápravu a odstránenie podľa príslušnej legislatívy na ochranu osobných údajov alebo iných zákonov a predpisov. Uchovávame však osobné údaje tam, kde to od nás požaduje zákon.
Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a za určitých okolností na základe Vašej žiadosti prenesieme Vaše údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Vaše právo namietať

Máte tiež právo, za určitých okolností, vyžadovať, aby sme zastavili spracovanie Vašich osobných údajov, ale tam, kde máme legitímny právny základ, budeme v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať. Máte však právo vzniesť námietku voči používaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, a ak tak urobíte, Vašej žiadosti vyhovieme. Ak ste poskytli súhlas s používaním Vašich osobných údajov, máte právo odobrať svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili legitímnosť nášho využívania týchto údajov pred Vaším odobratím Vášho súhlasu.

Aktualizácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme kontrolovať a z času na čas aktualizovať. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na našej webovej stránke a v rozsahu, ktorý je odôvodnene možný,Vás o nich budeme informovať.

Kontakt

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vašich práv uvedených vyššie alebo ak máte akúkoľvek inúotázku, námietku proti využívaniu Vašich osobných údajov alebo sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov alebo spôsobu akým Vaše údaje spracúvame, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej lokalite http://www.heinekenslovensko.sk/kontakty výberom predmetu žiadosti „Ochrana osobných údajov“. Upozorňujeme, že môžeme od Vás požadovať dôkaz totožnosti. Máte tiež právo podať sťažnosť na miestny orgán pre ochranu údajov.

Prevádzkovateľ :

Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36528391, DIČ: 2020151573, Reg.: OS v Nitre, odd. Sa, vl. Č. 10074/N
Korešpondenčná adresa: Apollo Business Center II, Prievozská 4D, Blok E, 82109 Bratislava